Telefonlar : +90 (474) 223 05 77 - 212 88 20 Faks : +90(474) 223 05 77
Adres : Şehitler Mah. Şehit Er Emin Polat Sk. No.1 Tanrıverdi Apt. Kat:4 Daire:15 - KARS
e-mail : karsmmmo.turmob@hotmail.com